Fiscale attentiepunten ondernemer: administratieplicht

Tips van de Guru’s

Fiscale attentiepunten ondernemer: administratieplicht

Gepubliceerd op: 27 november 2017

In deze serie zal er stilgestaan worden bij enkele zaken die vanuit fiscaal perspectief van belang zijn voor ZZP-ers. In de deze aflevering wordt er stilgestaan bij de administratieplicht.

De administratieplicht

Naast het feit dat het voor ondernemers erg handig is om een goede administratie bij te houden, is er voor ondernemers ook een wettelijke verplichting tot het voeren van een behoorlijke administratie. Deze verplichting geldt automatisch zodra u ondernemer bent of resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

Wie is administratieplichtig?

Uit de wet volgt dat natuurlijke personen die een onderneming drijven (in de meeste gevallen ondernemers) en natuurlijke personen die een zelfstandig beroep uitoefenen, administratieplichtig zijn. Daarnaast zijn natuurlijke personen die resultaat uit overige werkzaamheden verdienen ook administratieplichtig.

Wat valt er onder de administratieplicht?

Administratieplichtigen moeten van hun vermogenstoestand en alles betreffende het bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid een administratie voeren. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die daarmee samenhangen moeten ook meegenomen worden.

Het voeren van de administratie moet gebeuren naar de eisen van het bedrijf, zelfstandig beroep of de werkzaamheid. Hieruit blijkt dat er een zekere vrijheid gegeven wordt. Drijft u een kleine onderneming, dan zullen er aan u niet dezelfde eisen gesteld worden als die er aan een grotere onderneming gesteld worden.

De administratie die gehouden wordt, moet blijk geven van de rechten en plichten van de administratieplichtige en van gegevens die van belang zijn voor de heffing van belasting.

Administratieplichtigen zijn tevens verplicht tot het tot 7 jaar bewaren van de administratie (bewaarplicht) en tot het zodanig inrichten van de administratie dat controle daarvan binnen redelijke termijn mogelijk is. Ook moet er medewerking verleend worden tijdens de controle zelf. Onder het bewaren van gegevens wordt tevens het beveiligen van gegevens verstaan.

Mogelijke sancties

Om het belang van een goede administratie nog maar eens te benadrukken, wijzen we nog kort op de sancties die opgelegd kunnen worden bij het niet of niet juist voeren van een degelijke administratie.

Allereerst heeft het tot gevolg dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. Dit maakt het voor u als ondernemer tegenover de Belastingdienst erg moeilijk om aan te tonen dat u wél een juiste administratie heeft gevoerd. De inspecteur heeft verder verschillende routes om een straf op te leggen bij het niet nakomen van de administratieplicht.

Er kunnen administratieve boetes opgelegd worden, strafrechtelijke sancties opgelegd worden en er kan ook een civielrechtelijke dwangsom opgelegd worden.

Meer informatie

Wilt u als ondernemer meer informatie over de administratieplicht of zou u graag willen weten of u momenteel voldoet aan de administratieplicht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Onderwerp: Nieuws


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *